Teman inom Grön Flagg

Grön Flagg-verksamheten är indelad i projekt, där daghemmet eller skolan koncentrerar sig på ett tema i taget. På det här sättet blir arbetet mer hanterligt och bildar en meningsfull helhet som leder till synliga resultat, vilket inspirerar att gå vidare!

Temahelheterna i Grön Flagg är som pusselbitar. Under projektets gång märker deltagarna att de olika teman hänger ihop. Småningom börjar de urskilja helheten - och gränserna mellan de olika temana börjar försvinna.

I Grön Flagg finns det sex färdiga teman som kan anpassas till alla pedagogiska verksamheter och åldersgrupper:

Minskning av avfall

Energi

Vatten

Närmiljön

Ett sunt liv

Vårt gemensamma jordklot